REGULAMIN KONKURSU

WOKALNO-PLASTYCZNEGO

STOP DOPALACZOM!!!                                                                           

 

1.   Organizator:

 

Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego

ul. Wiosny Ludów 7

09-200 Sierpc

 

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Piastowska 39

09-200

 

HONOROWY PATRONAT:

 

Starosta Powiatu Sierpeckiego Jan Laskowski

 

Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński

 

2. Cele konkursu:

·        Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń wśród młodzieży związanych z  zażywaniem DOPALACZY

·        Rozwijanie zdolności wokalnych uczniów

·        Rozwijanie zdolności plastycznych wśród młodzieży

·        Rozwijanie zdolności twórczych

·        Przygotowanie uczniów do samodzielnych prezentacji i wystąpień

·        Budowanie poczucia własnej wartości wśród młodzieży

 

 

3. Zasady uczestnictwa:

·        konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

·        konkurs będzie miał formę prezentacji utworu wokalnego zawierającego treści zgodne z tematem

·        w przypadku konkursu plastycznego uczeń ma za zadanie przygotować plakat i dostarczyć go w wyznaczonym terminie na adres organizatora konkursu za pośrednictwem reprezentowanej przez niego szkoły

·        uczniowie będą oceniani w konkursie   przez wyłonione wcześniej jury

w DWÓCH kategoriach

1.   KONKURS WOKALNY:

I Kategoria: Soliści

II Kategoria: Zespoły

·        każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 solistów, do konkursu może także przystąpić  jeden zespół wokalny z każdej szkoły

  

2.   KONKURS PLASTYCZNY

  

·        w przypadku konkursu plastycznego szkoła może zgłosić 3 osoby,

przy czym plakat musi być wykonany indywidualnie przez jednego autora

 

·        Kategorie:

  

1.   Konkurs wokalny:

Ø  Uczeń przygotuje 1 utwór śpiewany (tekst własny do znanej melodii) w języku polskim

 

Ø  Zespół przygotuje 1 utwór śpiewany (tekst własny do znanej melodii) w języku polskim

  

Zostawiamy dowolność (akompaniament lub playback)

 

UWAGA : PLAYBACK NAGRANY NA PŁYCIE CD AUDIO!!!

 

Ø  Czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut (kategoria 1)

 

2.   Konkurs plastyczny:

- Konkurs obejmuje zrobienie plakatu profilaktycznego,  którego  treść
    ma zwrócić uwagę na jedno z  wyżej wymienionych  zagrożeń.

      

- Technika wykonania plakatu: 
dowolna (grafika komputerowa – wykluczona).

 

 -   Format pracy: dowolny.

 

Plakat może zawierać hasła, slogany lub inne teksty i elementy graficzne tworzące w swej całości plakat profilaktyczny.

  

PLAKAT WYKONANY PRZEZ 1 TWÓRCĘ !!!

  

Praca plastyczna powinna zawierać metryczkę:

   

- imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

- data urodzenia i wiek,

- imię i nazwisko  opiekuna,   

- adres szkoły i telefon,   

(Prosimy o umieszczenie danych na odwrocie pracy.)

   

Zgłoszenia należy kierować

na adres:

Zespół Szkół Nr 2

ul. Wiosny ludów 7

09-200 Sierpc

 

Termin nadsyłania zgłoszeń i prac plastycznych: 15.02.2016 r.

 

Zgłoszenie  musi zawierać  (wzór poniżej):   

- imię i nazwisko uczestnika konkursu , 

- imię i nazwisko  opiekuna,   

- adres szkoły i telefon,   

- tytuły przygotowanych utworów oraz autorów tekstów.

  

3. Przebieg konkursu:

 

 Etap międzyszkolny odbędzie się 24.02.2016 r.

 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

 

Konkurs wokalny: godzina 9.00 do 13.30

UWAGA !

Podczas uroczystego wręczenia nagród uczestnikom konkursu wokalnego odczytany zostanie także werdykt konkursu plastycznego
i wręczenie nagród laureatom, dlatego zapraszamy wszystkich uczestników biorących udział w konkursie!

 

Zakończenie konkursu około godziny 14.30

 

4. Kryteria oceny:

Komisja  dokona oceny wg następujących kryteriów:

·        zgodność z tematem

·        interpretacja tekstu

·        dykcja

·        walory głosowe

·        ogólny wyraz artystyczny

 

5. Nagrody dla laureatów

 

·        laureaci I, II, III miejsca otrzymają  dyplomy i nagrody

·         pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomyi podziękowania

 

KARTA ZGŁOSZENIA


 KONKURS 

wokalny

Pod hasłem:

Stop dopalaczom!!!                                                                                  

 

 

 Wykonawca…………………………………………………………
TEL……………………………………………………………………
KLASA………………………….....................................................

UTWÓR (tytuł, autor tekstu, autor melodii, czas prezentacji)……………………………………………………………

......................................................................................................Ilość wykonawców (zespół)…………………………………………

Akompaniament (jakie instrumenty)………………………………. ……………………………………………………..............................

Ilość mikrofonów……………………………………………………..

 

SZKOŁA…………………………………………………………….

TEL………………………………………………………………….
Opiekun………………………………………………………………

tel. kontaktowy……………………………………………………...